Elevtransport

Elever i Børnespecialcentrets regi, kan blive kørt til og fra skole, hhv. fritidstilbud.

Orientering om elevtransport

Kørslen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til køretid, faste chauffører og økonomi.

Hvordan transporten skal foregå, er beskrevet bl.a. i de kontrakter der er indgået med vognmændene og herfra skal især fremhæves flg. forhold:

Retningslinjer

 • Det tilstræbes at befordringstiden ikke væsentligt overstiger 1 time til første skole/fritidstilbud hhv. fra sidste skole/fritidstilbud. Afvigelser herfra skal godkendes af den ruteansvarlige institution. Det betyder i praksis at kørslen for den enkelte elev ikke må overstige 1t og 15 min.

 • Eleverne skal hentes og afsættes i den rækkefølge der fremgår af kørelisterne og på det aftalte tidspunkt og sted.


 • Afhentning og afsætning af elever skal ske på de pågældendes bopæl, medmindre der træffes anden aftale med skolen/fritidstilbuddet.

 • Eleverne skal, medmindre andet er aftalt, forblive i vognen indtil modtagelse af forældre eller plejeforældre.

 • Chaufføren må ikke efterlade vognen uden opsyn, hvorfor afhentning/afsætning almindeligvis skal foregår ved kantsten el.lign.

 • Vognmanden bærer ansvaret for at ruten betjenes af en chauffør der fysisk er i stand til at honorere de krav, som stilles grundet brugergruppens specielle behov.

 • De kommunale institutioner, der er med i kørselsordningen, prioriterer højt, at kørslen så vidt muligt udføres af chauffører, der har erfaring i at køre med handicappede og taler dansk.

 • Institutionerne arrangerer med jævne mellemrum orienteringsmøder, hvor man grundigt instruerer i og drøfter bl.a. kørestolstransport og fastspændinger af eleverne samt evt. drøfte pædagogiske retningslinjer - generelt eller i forhold til enkelte elever.

 • Chaufføren, herunder en eventuel reservechauffør, skal være gjort bekendt med oplysninger som er nødvendige for at gennemføre kørslen forsvarligt, herunder hensyn til eventuelt oplyste særbehov for den enkelte. Chaufføren er ansvarlig for, at eleverne i henhold til gældende regler benytter sikkerhedssele.

 • Chaufføren skal hjælpe eleverne ind og ud ad vognen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at chaufførerne ikke må bære mere end 20 kg.

 • I det omfang institutionen finder det nødvendigt, skal der også transporteres løse hjælpemidler, der også skal fastspændes.

 • Bilerne er omfattet af reglerne om røgfrit miljø.

 • Chaufføren bør sætte sig ind i de enkelte elevers kropssprog, når eleven ikke har noget sprog.

 • Vognmanden og hans personale, herunder hjælpevognmænd og deres personale, er undergivet den samme tavshedspligt som kommunens personale.

 • Vognmanden skal lade kørslen udføre med vogne, der af myndighederne er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring.

 • Det er et krav, at vognene er udstyret med godkendte nakkestøtter til hver elev. Elever, siddende i kørestol, skal fastspændes med ansigtet i kørselsretningen.

 • Det er også et krav, at chaufføren har radio eller mobiltelefon i vognen, så han kan kontaktes under kørslen og ligeledes selv få kontakt med vognmand, institution eller hvem der måtte blive behov for at kontakte.

 • Ud fra sit kendskab til den enkelte elev godkender institutionen det forsorgsmæssigt forsvarlige antal passagerer pr. rute pr. vogn.

 • I de tilfælde, hvor eleverne efter institutionens opfattelse stiller særlig krav til sikkerhedsudstyr såsom autostole, specielle seler mv., stilles dette til rådighed af institutionen. Vognmanden er forpligtet til at sørge for faciliteter, således at dette udstyr kan anvendes.

 • Det er institutionens ansvar, at eleven sidder stabilt i sin kørestol, og at denne er udstyret med beslag, der muliggør korrekt fastspænding.

Vognmanden er i denne sammenhæng ansvarlig for:

 • at der er korrekt 4-punktsfastspænding af kørestole.
 • at der minimum er 4-punkts sele monteret i karosseriet til kørestolsbrugere.
 • at der minimum er godkendte sikkerhedsseler i henhold til gældende lovgivning til bilernes øvrige passagerer.
 • at sikkerhedsselerne er korrekt tilpasset den enkelte bruger.
 • at hver passager har sit eget sæde.
 • at hver passager har sin egen sele.
 • at medbragte hjælpemidler er forsvarligt fastspændte.

Magtanvendelse

Fysisk magtanvendelse er ikke tilladt, men fastholdelse kan dog undtagelsesvis anvendes, såfremt en elev udviser voldsom eller truende adfærd, der formodes at ville medføre skade på eleven/klienten selv eller andre.

En sådan magtanvendelse må indskrænkes til det absolut nødvendige og gennemføres på den lempeligst mulige måde. Har magtanvendelse fundet sted, skal der straks sammen dag ske mundtligt indberetning og skriftlig indberetning skal være institutionen i hænde senest dagen efter. Institutionen underretter forældre/værge.

Orienteringen behandlet i skolebestyrelsen den 26. januar 2010.

Senest opdateret 16-05-2024